ยินดีกับ 31 กิจกรรม ที่จะได้ไปแข่งขันศิลปหัตถกรรม ที่เมืองทองธานี ในปลายเดือน มกราคม นี้

จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  61  ปี  2554  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  33  ได้ลำดับที่  8  จากทั้งหมด  15  สพม  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งมีผลการแข่งขันที่ไป เมืองทองธานี  ทั้งสิ้น   31  รายการ ให้โรงเรียนดูผลอย่าางไม่เป็นทางการ จาก เว็บไซต์  ESAN-SED26.NET 

Advertisements

ข่าวผลการประกาศศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ณ จังหวัดมหาสารคาม

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง

ผลการประกาศอย่างไม่เป็นทางการจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  61  ณ จังหวัดมหาสารคาม  อย่างไม่เป็นทางการ  กิจกรรมที่  สพม  33  เป็นตัวแทนไปแข่งขัน ณ  เมืองทองธานี  ลำดับที่  1-3  ในระดับภูมิภาค จะได้ไปรน่วมแข่งขันต่อ  ขอให้ทุกโรงเรียนเตรียมความพร้อม และจองที่พักไว้จะดีมาก

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.